mapa

Regulamin Platformy
GG & GGapp

Obowiązuje od dnia 10.06.2024 r.
Pobierz regulamin

Definicje:

 1. GG– (d. Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie;
 2. GGapp – odrębna od GG aplikacja, do zamkniętej komunikacji wewnętrznej, oparta na wydzielonej puli numerów GG, przydzielanych z góry dla danej firmy/zespołu.
 3. Fintecom– Fintecom S.A. założona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin; Polska. Numer KRS 0001056179; REGON 320877907; NIP 6692501424; posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (Nr zezwolenia IP4/2013). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości;
 4. KNF– Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa; http://www.knf.gov.pl;
 5. Usługa– usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG;
 6. GG Standard– podstawowa, darmowa usługa świadczona w Komunikatorze GG;
 7. GG Premium– odpłatna usługa, w formie pakietu korzyści, świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG;
 8. Funkcjonalności Usługi– poszczególne usługi, z których Użytkownik korzysta w ramach Komunikatora GG/GGapp;
 9. Platforma – internetowa platforma komunikacyjna, udostępniana w systemie teleinformatycznym Fintecom;
 10. Regulamin– niniejszy regulamin usługi świadczonej w Komunikatorze GG/GGapp;
 11. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Komunikatorze GG lub/oraz w GGapp, której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG;
 12. Rejestracja konta– podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia konta w GG lub/oraz w GGapp;
 13. Weryfikacja konta– potwierdzenie tożsamości Użytkownika, polegające na potwierdzeniu przez Fintecom zgodności danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, z danymi Użytkownika zawartymi na bankowym potwierdzeniu Przelewu Weryfikacyjnego;
 14. GGwallet (Skarbonka GG) – odpłatna usługa świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG, umożliwiająca dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz zweryfikowanych, pełnoletnich Użytkowników Komunikatora GG/GGapp;
 15. Ogłoszenia GG – usługa dostępna pod adresem ogłoszenia.gg.pl, świadczona przez Fintecom, oferująca Użytkownikom Komunikatora GG i GGapp, możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników GG Premium oraz płatnych kont GGapp;
 16. Asystent AI – Bot oparty na sztucznej inteligencji (AI), który jest programem komputerowy symulującym konwersację z Użytkownikiem za pomocą przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego.
 17. Dane Osobowe– dane podane przez Użytkownika, a zgromadzone w Serwisie m.in. w ramach rejestracji, oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zebrane od Użytkownika i przetwarzane przez Fintecom w celu prawidłowego świadczenia Usługi;
 18. Polityka Prywatności– dokument opisujący obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach świadczonych usług, dostępny na stronie:  https://ggapp.com/pl/info/polityka-prywatnosci/
 19. Ustawa– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne.

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonej usługi objętej Regulaminem.

Dział III: Warunki świadczenia usługi.

Dział IV. Limity stosowane w wersji GG Standard.

Dział V. Usługi płatne.

          V.1. GG Premium

         V.2. GGwallet

         V.3. Ogłoszenia GG

         V.4. Asystent AI

         V.5. GGapp

Dział VI: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi oraz rozwiązywania umowy.

Dział VII: Odpowiedzialność.

Dział VIII: Własność intelektualna.

Dział IX: Tryb postępowania reklamacyjnego.

Dział X: Postanowienia końcowe.

Załącznik: Umowa licencyjna.

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Poniższe postanowienia stanowią Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204 z późn zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalina IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0001056179, w ramach internetowej platformy komunikacyjnej, udostępnianej w systemie teleinformatycznym Fintecom.
 3. Fintecom, posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej, jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i może w ramach udzielonej licencji świadczyć Usługi Płatnicze (Nr zezwolenia IP4/2013).
 4. System teleinformatyczny Fintecom obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 5. Świadczenie przez Fintecom usług drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikom określonych funkcjonalności Platformy (w przypadku niektórych wraz z oprogramowaniem służącym do korzystania z nich), o swoistych cechach i następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.
 6. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
  1. osób fizycznych posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 16 rok życia,
  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie Usługi.
 7. Fintecom zapewnia pod adresem: https://www.gg.pl/info/zagrozenia/dostęp do informacji, o których mowa w przepisie art. 6 Ustawy.
 8. Podstawowa Usługa świadczona jest bezpłatnie, jednak część dodatkowych Funkcjonalności Komunikatora GG może być limitowana i dostępna w pełnym zakresie za opłatą w wersji GG PREMIUM.
 9. Świadczenie Usługi bezpłatnie następuje w wyniku rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych Funkcjonalności Platformy.
 10. Udostępnienie Funkcjonalności za opłatą następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, po akceptacji przez Użytkownika regulaminu odpłatnego świadczenia Usługi.
 11. Użytkownik, zakładając konto w Komunikatorze GG/GGapp wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na publikacje zamieszczanych przez siebie treści, zdjęć/grafik, w tym zgodę na publikację swojego wizerunku, jeżeli publikowane zdjęcia /grafiki będą go zawierały.

Dział II: RODZAJE I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM.

 1. Fintecom świadczy w ramach Platformy Usługi o różnych Funkcjonalnościach.
 2. Funkcjonalnościami mogą być, w szczególności:
  1. przesyłanie komunikatów tekstowych,
  2. przesyłanie komunikatów graficznych,
  3. przesyłanie komunikatów tekstowo – graficznych,
  4. rozmowy audio/wideo,
  5. przesyłanie skompresowanych komunikatów multimedialnych,
  6. archiwizacja przesyłanych komunikatów,
  7. udostępnianie miejsca w zasobach systemu teleinformatycznego Fintecom (hosting) w celu przechowywania danych (plików) i ich synchronizacja pomiędzy systemem teleinformatycznym a urządzeniami końcowymi,
  8. udostępnianie innym Użytkownikom wprowadzonych danych (plików),
  9. zapewnianie możliwości korzystania z aplikacji rozszerzających Funkcjonalności, udostępnianych zarówno przez Fintecom jak i przez osoby trzeciej,
  10. funkcja losowania rozmówcy,
  11. funkcja otrzymywania kodów i powiadomień od podmiotów zewnętrznych.
 3. Fintecom udostępnia w ramach Platformy informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące Usług lub Funkcjonalności, w postaci wyodrębnionej (m.in. pola graficzne, okienka pop-up i inne) lub poprzez odesłanie do instrukcji postępowania, z chwilą dokonywania przez Użytkownika określonych czynności przy użyciu narzędzi lub oprogramowania udostępnionych przez Fintecom, w ramach Usługi.
 4. Fintecom umożliwia Użytkownikowi dokonanie weryfikacji jego konta GG za pomocą przelewu weryfikacyjnego wykonanego z konta bankowego Użytkownika, na rachunek bankowy Fintecom. Jeden Użytkownik może dokonać weryfikacji jednego konta GG.
 5. Fintecom aktualizuje dane, o których mowa w ust. 2 oraz 3 w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi lub Funkcjonalności.
 6. Fintecom udostępnia pod adresem: https://www.gg.pl/info/parametry-techniczne-uslugi/informacje o zmianach parametrów dotyczących Funkcjonalności.
 7. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. W takim przypadku aplikacja nie stanowi części Platformy i korzystanie z niej przez Użytkownika nie stanowi korzystania z Usługi, o czym Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji, a przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Fintecom, wymaganych do korzystania z takiej aplikacji, następuje na żądanie i ryzyko Użytkownika. Zakończenie przez Użytkownika procesu instalacji aplikacji udostępnionej poprzez Platformę przez osobę trzecią, jest równoznaczne z wnioskiem Użytkownika do Fintecom o przekazywanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika danych osobowych, z systemu teleinformatycznego Fintecom. Deinstalacja danej aplikacji udostępnionej przez osoby trzecie jest równoznaczna z odwołaniem zgody Użytkownika na przekazywanie danych.

Dział III: WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI.

 1. Świadczenie Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. urządzenie końcowe,
  3. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
 2. Zasady wprowadzania i przechowywania danych w systemie teleinformatycznym Fintecom oraz wymagania techniczne Fintecom udostępnia pod adresami:
 3. Jeżeli Fintecom udostępnia oprogramowanie służące do korzystania z danej Funkcjonalności Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi w tym zakresie jedynie za pomocą oprogramowania Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Fintecom. Korzystanie przez Użytkownika w takim przypadku z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania podmiotów innych niż Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego bez zgody Fintecom, stanowi naruszenie Regulaminu. Fintecom udostępnia pod adresem: https://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowaniainformacje o oprogramowaniu służącym do korzystania z danej Funkcjonalności udostępnianym przez Fintecom.
 4. Fintecom udostępnia w systemie teleinformatycznym Fintecom innym Użytkownikom, w celu świadczenia Usługi innym Użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez Użytkownika dane.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw Fintecom lub osób trzecich,
  3. powstrzymywania się od masowego rejestrowania Kont GG/GGapp w celach niezgodnych z przeznaczeniem.
 7. W celu ograniczenia masowego rejestrowania Kont GG, Fintecom ogranicza ilość kont zakładanych z użyciem tego samego numeru telefonu.
 8. W przypadku, kiedy Użytkownik korzystając z jednego numeru telefonu chce założyć więcej kont GG, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta GG, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na stronie GG. W uzasadnionych przypadkach jest możliwe założenie więcej kont GG korzystając z jednego numeru telefonu i dotyczy głównie firmowych kont GG. Fintecom zastrzega sobie podejmowanie indywidualnych decyzji w tej sprawie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
  1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Fintecom lub osób trzecich,
  3. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Fintecom lub oprogramowanie osób trzecich udostępniane za zgodą Fintecom,
  4. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Fintecom danych:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Fintecom lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi,
   2. niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam),
   3. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Fintecom lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 1. Fintecom stosuje systemy techniczne w celu przeciwdziałania przypadkom niewłaściwego korzystania z Usług.
 2. Fintecom może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub Funkcjonalności w przypadku:
  1. naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Fintecom lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
  2. niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w punkcie 2 ppkt. a w Dziale X Regulaminu.
 3. Trwałe lub czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi może nastąpić między innymi w wyniku popełnienia następujących naruszeń przez Użytkownika:
  1. udostępnianie lub przesyłanie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, obrażające uczucia religijne, namawiających do nienawiści i użycia przemocy, treści nieprzyzwoitych, obraźliwych lub innych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  2. przedstawianie nagości, jeśli osoba jest w pełni naga lub tylko nieznacznie okryta w sposób, który byłby nie do przyjęcia w miejscu publicznym,
  3. zamieszczanie zdjęć, obrazków, rysunków o charakterze erotycznym, opisywanie fetyszy,
  4. zamieszczanie zdjęć, obrazków, rysunków, symboli ustrojów totalitarnych,
  5. zamieszczanie lub przesyłanie materiałów propagujących nienawiść lub przedstawiających przemoc, samookaleczenie itp.,
  6. zakładanie kont, których celem jest wymiana, sprzedaż erotycznych zdjęć lub filmów,
  7. posiadanie kont trudniących się sprzedażą używanej bielizny, zdjęciami stóp, gadżetów erotycznych itp.
  8. prowadzenie kont poszukujących sponsoringu w zamian za usługi erotyczne czy wprost oferujących usługi seksualne.
  9. zakładanie kont typu „Romance scammers”,
  10. przedstawianie płci oraz preferencji seksualnych w polu: „Nazwa”, „Miejscowość”,
  11. stosowanie gróźb, nękania, stalkingu lub innych czynności naruszających prawa osób trzecich (naruszenia zgłaszane przez innych Użytkowników),
  12. Używanie programów do automatycznego losowania rozmówcy,
  13. bezprawne wykorzystanie wizerunku, kradzież tożsamości lub podszywanie się pod inną osobę,
  14. wyłudzenia danych dostępu do konta GG,
  15. oszustwa, kradzież informacji, piractwo komputerowe lub naruszenia praw autorskich,
  16. wyłudzenia danych, nieuprawnione przechwytywanie danych, naruszenie integralności danych,
  17. oszustwa lub nakłanianie do przelewów pieniężnych,  wyłudzanie kodów blik, prośby o pieniądze,
  18. namawianie do inwestycji finansowych bez stosownej licencji,
  19. nakłanianie do rozmów w innych serwisach społecznościowych (opisy w profilu, wiadomości do Użytkowników),
  20. umieszczania w profilu Użytkownika w polach: „nazwa”, „opis”, „o mnie”:
   1. określeń i opisów o charakterze erotycznym (np.  zboczony/a, napalony/a, fwb – friends with benefits, suggar daddy, pan/i do towarzystwa, szukamy do trójkąta itp.),
   2. linków i informacji przekierowujących do stron o charakterze erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, homofobicznym, nawołującym do nienawiści.
  21. inne czynności naruszające Regulamin, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet, prawo powszechnienie obowiązujące, prawa Fintecom lub prawa osób trzecich.
 4. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi oznacza wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym i jest nieodwracalne. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi ponadto może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom, chyba, że:
  1. przepisy prawa stanowią inaczej,
  2. upoważnione organy państwowe wystąpiły do Fintecom o zabezpieczenie danych,
  3. usunięcie z systemu teleinformatycznego Fintecom wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika może nie być możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności (np. w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
 5. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z:
  1. Usług lub
  2. ich niektórych Funkcjonalności.

Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi może zostać odwołane po udzieleniu odpowiednich wyjaśnień ze strony Użytkownika w sprawie zaistniałych                    naruszeń.

 1. Fintecom może przetwarzać dane Użytkownika, któremu trwale zaprzestano świadczenia usługi, w celu i zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 2. Na podstawie art 14. ust. 2 i 3 Ustawy, Fintecom uprawniona jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Fintecom w przypadku:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
  2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 16, Fintecom niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych (blokady). Zawiadomienie zostanie przesłane na Numer GG/GGapp Użytkownika.
 4. Fintecom zastrzega sobie prawo do blokowania rejestracji Konta GG/GGapp w przypadku wykrycia prób rejestracji Kont w celach naruszających Regulamin lub niezgodnych z przeznaczeniem Platformy GG/GGapp, w szczególności:
  1. masowej rejestracji Kont,
  2. rejestracji przez spam boty,
  3. używania w czasie rejestracji VPN, Proxy czy TOR,
  4. kont założonych z wykorzystaniem kodów SMS przesyłanych na tymczasowe numery telefonów,
  5. używanie tymczasowych adresów e-mail z domen o złej reputacji,
  6. rejestracji z adresów IP używanych do fraudów.

Dział IV. LIMITY STOSOWANE W WERSJI GG STANDARD

 1. W darmowej wersji GG Standard, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Komunikatora GG, w tym do następujących w formie limitowanej:
  1. ograniczone miejsce w Galerii na zdjęcia,
  2. limit wiadomości i zaproszeń wysyłanych comiesięcznie do osób nieznajomych,
  3. czas dostępu do wysłanych plików.
 2. Szczegóły dotyczące limitowanych funkcjonalności w wersji GG Standard oraz pełne ich możliwości w GG Premium przedstawiono na stronie: https://www.gg.pl/info/gg_premium/.

Dział V. USŁUGI PŁATNE.

 1. Podstawowa Usługa GG/GGapp jest bezpłatna – GG/GGapp Standard.
 2. Fintecom umożliwia Użytkownikom odpłatne korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych funkcjonalności usług jest możliwe tylko za zgodą Użytkownika oraz po zaakceptowaniu Regulaminu usługi, oraz w niektórych przypadkach po zweryfikowaniu swojego konta GG, o jakim mowa w pkt. 4 Działu II. ­

     V.1. GG Premium

 1. Zakup usługi „GG Premium” dodatkowo oferuje Użytkownikowi:
  1. wyłączenie reklam na każdym urządzeniu, na jakim Użytkownik się zaloguje,
  2. więcej miejsca w Galerii na zdjęcia (do 200 zdjęć/łącznie do 25 MB),
  3. brak limitu na wiadomości i zaproszenia wysłane do nieznajomych,
  4. wydłużony dostęp do wysłanych plików z 3 do 24 miesięcy,
  5. profil Użytkownika będzie znajdował się w czołówce wyników wyszukiwania w katalogu publicznym
  6. możliwość dodawania dowolnej ilości Ogłoszeń GG na stronie: https://ogloszenia.gg.pl/
  7. możliwość utworzenia i trenowania własnego Asystenta AI.
 2. Okres trwania usługi GG Premium uzależniony jest od tego, jaki pakiet zostanie zakupiony przez Użytkownika. Pakiet może być:
  1. miesięczny,
  2. półroczny,
  3. roczny.
 3. Użytkownik przed dokonaniem zakupu pakietu GG Premium zobowiązany jest do zapoznania się z
  Regulaminem GG Premium dostępnym pod adresem: https://www.gg.pl/info/regulamin_gg_premium/.
 4. Dokonując zakupu pakietu GG Premium, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem GG Premium i zaakceptowanie jego postanowień.

     V.2. GGwallet

 1. Fintecom umożliwia Użytkownikowi GG założenie w swoim koncie GGwallet, wirtualnej Skarbonki GG.
 2. GGwallet jest usługą płatniczą świadczoną w ramach GG, polegającą na obsłudze Instrumentu Płatniczego pod nazwą: GGwallet,
 3. GGwallet jest Usługą dostępną, jako aplikacja mobilna, będącą częścią Komunikatora GG, umożliwiającą dokonywanie i przyjmowanie dobrowolnych wpłat na rzecz zweryfikowanych Użytkowników GG/GGapp. Środki finansowe zebrane przez Użytkownika w GGwallet, mogą być przeznaczone na dowolny cel, zgodny z Regulaminem GGwallet.
 4. GGwallet mogą założyć wyłącznie Użytkownicy zweryfikowani przez Fintecom, zgodnie z Regulaminem Usługi dla właścicieli GGwallet
 5. Jeden Użytkownik GG/GGapp może założyć tylko jeden GGwallet, z zastrzeżeniem, o którym mowa w dziale III Regulaminu Usługi dla właścicieli GGwallet.
 6. Szczegółowe zasady świadczenia przez Fintecom usług płatniczych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, zasady wydawania i korzystania przez Użytkowników z GGwallet, oraz sposób korzystania i zasady dotyczące zakończenia korzystania z Usługi, określone są w Regulaminie Usługi dla właścicieli GGwallet.
 7. Zakładając GGwallet Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Usługi dla właścicieli GGwallet, co stanowi warunek konieczny do korzystania z usług płatniczych świadczonych przez Fintecom.
 8. Wpłaty do GGwallet, może dokonać dowolna osoba, również niezalogowana do Komunikatora GG/GGapp. Osoby dokonujące wpłat do GGwallet powinny zapoznać się z Regulaminem dla wpłacających: Regulamin dla wpłacających do GGwallet.

     V.3. Ogłoszenia GG

 1. Użytkownik GG posiadający wersję Premium GG oraz Użytkownik płatnych, wykupionych w abonamencie kont GGapp, ma możliwość korzystania z platformy do zamieszczania Ogłoszeń od Społeczności GG dostępnej pod adresem: https://ogloszenia.gg.pl/.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne dla Użytkowników GG Premium.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Ogłoszenia GG oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Serwisu: GG Ogłoszenia i zaakceptował jego treść.

     V.4. Asystent AI

 1. Użytkownik GG Premium ma możliwość ustawienia na swoim koncie GG, Asystenta AI oraz wytrenowania go dla celu, dla jakiego został utworzony.
 2. Korzystanie z Asystenta AI jest bezpłatne dla Użytkowników GG Premium.
 3. W celu korzystania z Asystenta AI i wytrenowania go, należy postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://ggchat.com/.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad korzystania z Asystenta AI opartego na sztucznej inteligencji opisanych na stronie: https://ggchat.com/.
 5. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody dla Użytkownika lub osób trzecich powstałe wskutek korzystania przez Użytkownika z Asystenta AI w sposób niezgodny z Regulaminem lub zasadami przekazanymi Użytkownikowi przez Fintecom na stronie internetowej: https://ggchat.com/.
 6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Fintecom w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Asystenta AI, niezgodnie z Regulaminem lub zasadami, o których mowa w punkcie 4. powyżej, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Fintecom z wszelkiej odpowiedzialności wobec takich osób.

     V.5. GGapp

 1. Fintecom umożliwia Użytkownikowi na korzystanie z oddzielnej aplikacji GGapp do komunikacji zespołowej, zarówno dla firm, organizacji, jak i osób prywatnych.
 2. Numery GGapp nie są widoczne w katalogu publicznym GG, chyba że użytkownik włączy taką opcję.
 3. Pula kolejnych numerów GGapp, jest przydzielana Użytkownikowi z góry podczas rejestracji firmy czy organizacji. Pula numerów zależy od wybranego planu, określonego w cenniku GGapp.
 4. GGapp oferuje Użytkownikom GGapp m.in.: rozmowy tekstowe, rozmowy grupowe, rozmowy audio/wideo.
 5. Użytkownik może korzystać z GGapp w wersji webowej przez przeglądarkę, w wersji na komputer przez aplikację desktopową lub w wersji mobilnej, dostępnej do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store.
 6. Celem utworzenia Profilu GGapp dla organizacji (firmy, grupy, stowarzyszenia, klasy itp.), Użytkownik na stronie internetowej https://ggapp.com lub w aplikacji desktopowej GGapp, zakłada konto Administratora GGapp, podając wymagane dane: imię, adres e-mail, numer telefonu, nazwę organizacji. Użytkownik może podać również inne opcjonalne dane, takie jak: nazwisko, adres działalności, nr NIP, branżę, stronę www.
 7. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem usług oraz Zasadami przetwarzania danych i klika „utwórz konto”. Na numer telefonu Użytkownika podany podczas rejestracji, Użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny do wpisania w wyznaczonym miejscu, a w następnym kroku kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail. Po wpisaniu kodów weryfikacyjnych Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się do GGapp.
 8. Użytkownik zakładając konto dla organizacji staje się Administratorem tego konta, posiadającym możliwość zarządzania Użytkownikami.
 9. W chwili założenia konta dla organizacji, Administrator otrzymuje możliwość dodania bezpłatnie do swojej organizacji 10 Użytkowników GGapp (pakiet Free). W celu dodania większej liczby kont Użytkowników, należy dokonać zakupu dodatkowej puli numerów dostępnej w różnych pakietach, w abonamencie:
  1. miesięcznym – okres dostępności usługi wynosi 30 dni od dnia aktywacji lub,
  2. rocznym – okres dostępności usługi wynosi 365 dni od dnia aktywacji.
 10. Aby dokonać zakupu abonamentu GGapp, należy tego dokonać po zalogowaniu do aplikacji w wersji na przeglądarkę lub komputer, wybierając odpowiedni pakiet oraz okres trwania abonamentu. Zakup pakietów nie jest możliwy przez wersje mobilne GGapp.
 11. Przy wyborze płatnego pakietu, administratorem płatności jest PayU. Aktualna opłata za poszczególne pakiety i długości dostępów oraz ich funkcjonalności, widoczne są przed zakupem abonamentu na stronie https://ggapp.com/pl/cennik/ oraz w samej aplikacji GGapp.
 12. Fintecom nie pobiera samodzielnie środków za zakup abonamentu. Każdorazowy zakup wybranego pakietu musi zostać dokonany przez Użytkownika.
 13. Jeżeli po upływie opłaconego abonamentu, Użytkownik nie dokona jego przedłużenia (ponownego zakupu), pula numerów GGapp, których dotyczył abonament zostanie zablokowana do czasu ponownego zakupu abonamentu.
 14. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie 13 powyżej, Użytkownik nadal będzie mógł korzystać z GGapp, ale tylko w zakresie pierwszych 10 darmowych numerów założonych najwcześniej.
 15. W przypadku nieprzedłużenia przez Administratora wykupionej wcześniej puli numerów, w ramach danego pakietu, przez okres 24 miesięcy, Fintecom zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia kont GGapp, będących częścią nieopłaconego pakietu, wraz z historią rozmów i archiwum plików.
 16. Aby zakupić i aktywować pakiet z większą liczbą kont GGapp, niż liczba maksymalna określona w cenniku GGapp, należy skontaktować się Fintecom przez adres e-mail: info@ggapp.com
 17. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę za pakiet GGapp, powinien przed zakupem zaznaczyć odpowiednie pole wyboru “Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnić dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail powiązany z kontem GGapp, dla którego został dokonany zakup pakietu.
 18. Użytkownik może zaprosić do GGapp osoby spoza swojej sieci kontaktów, posiadające konto zarówno w GG oraz GGapp innej organizacji, pod warunkiem wysłania do tych osób zaproszenia z prośbą o jego akceptację.
 19. W ramach GGapp, Administrator może zarządzać kontaktami, dodawać/usuwać uczestników, tworzyć grupy oparte na strukturze organizacyjnej firmy/grupy/organizacji.
 20. Więcej informacji, w tym zasady odzyskiwania hasła, cennik i FAQ (pytania i odpowiedzi), Fintecom udostępnia Użytkownikowi na stronie: https://ggapp.com

Dział VI: WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMOWY.

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji Konta GG lub GGapp.
 2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 16 lat oraz przyjmuje odpowiedzialność za poprawność podanych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, niektóre funkcjonalności Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.
 4. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie konta (Numer GG).
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rozporządzania Numerem GG/GGapp w sposób inny, niż określony Regulaminem.
 6. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (usunięcie konta), lub w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Fintecom z powodu korzystania z Usługi przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem:
  1. Użytkownik traci prawo korzystania z Numeru GG/GGapp,
  2. Fintecom przysługuje prawo do przyznania Numeru GG innemu Użytkownikowi,
  3. w przypadku numerów GG zakupionych w Oficjalnym Sklepie GG (https://shop.gg.pl/) Fintecom przysługuje prawo do przyznania Numeru GG innemu Użytkownikowi po upływie, co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego logowania do Usługi GG.
 7. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 8. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą loginu i hasła.
 9. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika, lub
  2. przez Fintecom, w przypadkach wskazanych w Punkcie 9 Działu III Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień Punktów 11-16.
 10. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez Fintecom w przypadku nie korzystania z niej (rozumianego, jako brak logowania do Usługi) nieprzerwanie przez okres:
  1. co najmniej 12 miesięcy,
  2. co najmniej 24 miesięcy – w przypadku numerów GG zakupionych w Oficjalnym Sklepie GG.
 11. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie z systemu teleinformatycznego Fintecom wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, chyba, że:
  1. przepisy prawa stanowią inaczej, lub
  2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej rejestracji, skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi nastąpi jedynie w odniesieniu do dostępu do Usługi zindywidualizowanego odpowiednim Numerem GG/GGapp.
 13. Administratorem danych osobowych jest Fintecom.
 14. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia Usługi zawarte są w Polityce Prywatności https://ggapp.com/pl/info/polityka-prywatnosci/

Dział VII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Użytkownik korzysta z:
  1. Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. usług świadczonych przez osoby trzecie, na własne ryzyko. Korzystanie z usług udostępnionych w Komunikatorze GG przez osoby trzecie, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Fintecom związanej ze świadczeniem Usługi w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Fintecom ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w systemie teleinformatycznym Fintecom.
 5. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (innego Użytkownika).
 6. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
 7. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania przez Użytkowników z aplikacji, do których dostęp umożliwia Platforma, jednakże udostępnionych przez osoby trzecie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji.
 8. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Fintecom z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Fintecom,
  2. następstwa korzystania przez Użytkowników z Usług lub ich Funkcjonalności za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Fintecom, wskazanych pod adresem: https://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowania.
  3. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła.
 9. Zabronione jest zakładanie kont GG/GGapp przy użyciu numeru telefonu i/lub adresu e-mail nienależącego do osoby zakładającej to konto. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za takie działania.
 10. Fintecom może dokonać czasowego lub trwałego zablokowania konta GG/GGapp, w przypadku uzyskania informacji o założeniu konta z wykorzystaniem numeru telefonu i/lub adresu e-mail innej osoby, niż osoba zakładająca to konto.
 11. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

Dział VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Spółce Fintecom przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Platformy, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 5. Zasady korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Fintecom określają odpowiednie umowy licencyjne.
 6. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Fintecom w celu świadczenia Usługi stanowi, jako załącznik część Regulaminu.

DZIAŁ IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi, lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w następujących formach:
  1. forma pisemna, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin,
  2. forma elektroniczna, za pomocą adresu e-mail: reklamacje@gg.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko reklamującego,
  2. adres e-mail podany przy rejestracji
  3. identyfikator, pod jakim Użytkownik występuje na Platformie (Numer GG)
  4. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, jeśli rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Fintecom może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 5. Jeśli reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Fintecom niezwłocznie wezwie reklamującego do uzupełnienia zgłoszenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
 6. Reklamujący jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Dział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Fintecom stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Fintecom, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi.
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Polubowne rozwiązywanie sporów: Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 5. Fintecom zastrzega, że korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Fintecom.

Załącznik – Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Fintecom w celu świadczenia Usługi

 1. Oprogramowanie udostępniane przez Fintecom w celu świadczenia Usługi jest programem komputerowym (dalej: „Program”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „prawo autorskie”).
 2. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Programu, jako do całości, jak i jego poszczególnych części z wyłączeniem oprogramowania pochodzącego od osób trzecich implementowanego do Programu, przysługują Fintecom.
 3. Fintecom upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu (dalej: „Licencja”) w sposób określony przepisami prawa autorskiego dla programów komputerowych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę, która weszła legalnie w jego posiadanie, z wyłączeniem prawa do poprawiania błędów Programu.
 4. W związku z przeznaczeniem Programu, zakres udzielonej Licencji (upoważnienia określonego w pkt. 3 powyżej) ograniczony jest do korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 5. Fintecom nie udziela Użytkownikowi prawa do wykorzystywania znaków towarowych Fintecom.
 6. Wszystkie prawa do utworów niebędących programami komputerowymi uzewnętrznionymi w strukturze Programu (fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne), z wyłączeniem utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują Fintecom i zgodnie z postanowieniami Licencji możliwe jest korzystanie z nich wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 7. Wszystkie prawa do treści, do których Program zapewnia dostęp, przysługują dysponentom takich treści (dalej: „treści osób trzecich”). Fintecom nie udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z treści osób trzecich. Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim lub innym prawem lub umowami międzynarodowymi i korzystanie z nich w sposób sprzeczny z wolą uprawnionego może stanowić naruszenie praw osób trzecich.
 8. Licencja wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 9. Fintecom nie gwarantuje przydatności Programu do założonego przez Użytkownika zastosowania.
 10. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.
 11. Fintecom zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji za 15 dniowym terminem wypowiedzenia.
 12. Program może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące ulepszaniu oraz rozwojowi Programu. Aktualizacje mogą mieć formę:
  1. nowych wersji Programu,
  2. ulepszonych Funkcjonalności,
  3. nowych modułów Programu,
  4. programów poprawiających defekty.
 13. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje Programu.

 

aGGa Twoja asystentka AI