mapa

Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 10.06.2024 r.
Pobierz dokument

PREAMBUŁA

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), oraz Politykę Cookies, która określa informacje i zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników Usług, świadczonych przez Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, w ramach Platformy komunikacyjnej GG.

Akceptacja jednego z Regulaminów świadczenia usług przez Fintecom, wymienionych poniżej:

oznacza również akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

I. Definicje:

 1. Fintecom / Administrator – Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.
 2. Komunikator GG /Platforma komunikacyjna GG – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie.
 3. GGapp – odrębna od GG aplikacja, do zamkniętej komunikacji wewnętrznej, oparta na wydzielonej puli numerów GG, przydzielanych z góry dla danej firmy/zespołu, niewidocznych w katalogu publicznym GG.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG.
 5. Użytkownik GG / Użytkownik GGapp – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana na platformie GG/GGapp za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego celem korzystania z Usługi Komunikatora GG lub/oraz GGapp, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG.
 6. Użytkownik Usług/Użytkownik – Użytkownik GG lub inna, niezarejestrowana w komunikatorze GG lub w GGapp osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG, w tym z usług płatniczych świadczonych przez Fintecom.
 7. GGwallet– usługa płatnicza świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG, polegająca na obsłudze Instrumentu Płatniczego pod nazwą „GGwallet”.
 8. Użytkownik GGwallet –pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Użytkownikiem komunikatora GG, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła proces Rejestracji GGwallet-u.
 9. Wspierający/Wpłacający – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przekazuje wybranemu przez siebie Użytkownikowi GGwallet-u dobrowolne wsparcie, w dowolnej wysokości.
 10. GG Premium – odpłatna usługa, w formie pakietu korzyści, świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG.
 11. GG Ogłoszenia– usługa dostępna pod adresem ogłoszenia.gg.pl, świadczona przez Fintecom, oferująca Użytkownikom Komunikatora GG/GGapp możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników GG Premium;
 12. Przelew weryfikacyjny– przelew z Rachunku bankowego Użytkownika GG lub Rachunku bankowego, którego ten Użytkownik jest współposiadaczem i do którego przypisane są dane osobowe Użytkownika, niezbędne do identyfikacji jego tożsamości.
 13. Ustawa AML– Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 14. Partnerzy Fintecom– podmioty, które oferują usługi lub informacje marketingowo-handlowe Użytkownikom GG, a które to podmioty podpisały z Fintecom umowę o współpracy.
 15. Osoba trzecia– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami relacja pomiędzy Użytkownikiem Usług a Fintecom.
 16. Polityka prywatności– niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.
 17. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

II. Podmiot zbierający dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika Usług jest Fintecom S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr. KRS: 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.

III. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z Polityką Prywatności Użytkownik Usług może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Hanną Majchrowską: iod@gadu-gadu.pl.

IV. Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Fintecom zapewnia transparentność w zakresie gromadzonych danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu Fintecom informuje o rodzaju i celu wykorzystania zbieranych danych osobowych.
 2. W celu świadczenia Usług zdefiniowanych Regulaminami, wymienionymi w Preambule oraz wykonywania niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem tych usług, Fintecom przetwarza wprowadzone dane, w tym za zgodą Użytkownika Usług, dane osobowe. Zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z Użytkownikiem.
 3. Dane wprowadzane przez Użytkownika Usług, w tym za jego zgodą dane osobowe – są to dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika Usług podczas: rejestracji Konta GG/GGapp, weryfikacji konta GG/GGapp, weryfikacji Użytkownika GGwallet-u lub podczas dokonywania wpłat na rzecz Użytkownika GGwallet-u za pomocą przelewu bankowego.
 4. Dane osobowe Użytkownika GG/GGapp, mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie za oddzielną zgodą Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika Usług mogą być przetwarzane przez Fintecom w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
  2. przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  3. rozpatrzenia reklamacji/roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  5. kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  6. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  9. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  10. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wchodzenia w interakcje z Użytkownikami i obsługi serwisów społecznościowych, takich jak: fanpage pod nazwą GG – Gadu Gadu nocą i w dzień na Facebooku, profil GG – Gadu Gadu w serwisie X, profil GG – Gadu Gadu w serwisie LinkedIn, profil gadugadu w serwisie TikTok. Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage Administratora będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach, jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portale społecznościowe na warunkach zawartych w ich politykach prywatności;
  11. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia, jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  12. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług, lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usługi komunikatora GG gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz wprowadzane są w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika dobrowolnie podczas rejestracji.
 8. Dane osobowe wymagane do rejestracji w GG/GGapp:
  1. Imię i nazwisko lub pseudonim,
  2. adres e-mail,
  3. dane lokalizacji (miejscowość),
  4. płeć,
  5. data urodzenia,
  6. numer telefonu komórkowego,
  7. NIP, nazwa firmy, profil działalności,  w przypadku kont firmowych.
 9. Dane osobowe niezbędne do korzystania z GGwallet, to dane wymienione w pkt. 8 powyżej wprowadzone przez Użytkownika GG/GGapp podczas rejestracji w serwisie, oraz dodatkowe dane takie jak: numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, dane zawarte w dokumencie tożsamości, inne dane wymagane przez Fintecom na podstawie przepisów prawa niezbędne do weryfikacji Użytkownika GGwallet.
 10. Usługa świadczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Użytkownik akceptując podczas rejestracji Konta GG/GGapp „Regulamin Platformy GG & GGapp”  oraz niniejszą Politykę Prywatności, potwierdza, że ma ukończone 16 lat.
 11. Numer telefonu podany przy rejestracji:
  1. zostanie użyty przez Fintecom do przesłania kodu weryfikacyjnego SMS, koniecznego do dokonania rejestracji w GG/GGapp,
  2. może być, na żądanie Użytkownika, użyty do podpowiedzi znajomym, którzy mają zapisany numer telefonu Użytkownika na swojej liście kontaktów w telefonie, ale nie mają Użytkownika na liście kontaktów w GG,
  3. może zostać użyty podczas logowania do GG/GGapp oraz odzyskiwania hasła do konta Użytkownika.
 12. Za zgodność podanych danych osobowych odpowiada Użytkownik.
 13. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, niektóre funkcjonalności Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika GG/GGapp do czasu skorygowania danych.
 14. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, spośród danych podanych dobrowolnie podczas rejestracji Konta Użytkownika GG/GGapp. Przetwarzanie danych w tym celu wymaga odpowiedniej zgody Użytkownika GG/GGapp, która może być wyrażona lub wycofana w dowolnym momencie korzystania z usług.
 15. W celach marketingowych, Fintecom przetwarza za zgodą Użytkownika GG/GGapp, wyłącznie adres e-mail podany podczas rejestracji.
 16. Automatyczne systemy wywołujące – systemy służące Fintecom oraz Partnerom Fintecom, do przekazywania Użytkownikom GG komunikatów (wyświetlania reklam) będących integralną częścią komunikatora GG. Wyświetlanie reklam w aplikacji oraz na stronach internetowych GG odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom oraz partnerów Fintecom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Użytkownik GG może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w każdym czasie, co będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług.
 17. Linki afiliacyjne i programy partnerskie– na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google Ireland Limited. Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated. Fintecom umożliwia także Użytkownikom GG dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie (inne niż Fintecom). Informacje zbierane przez Fintecom po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności tego dostawcy (osoby trzeciej).
 18. Dane dotyczące logowania– w celu logowania do Usług wykorzystywane mogą być dane osobowe Użytkownika GG/GGapp w postaci adresu e-mail, numeru GG/GGapp lub numeru telefonu Użytkownika.
 19. Wysyłanie kontaktów – jeżeli Użytkownik GG wyrazi zgodę na przekazanie listy kontaktów ze swojego urządzenia (np. telefonu, tabletu), na serwery GG, Fintecom powiadomi Użytkownika o tym, że osoba znajdująca się na liście kontaktów w jego urządzeniu posiada już konto w GG. Zgodę na przekazywanie listy kontaktów Użytkownik może w każdej chwili wycofać z poziomu ustawień GG.
  Kontakty z urządzenia znajdujące się na liście kontaktów GG, Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć, co spowoduje usunięcie tych kontaktów również z serwerów GG.
  Lista kontaktów z urządzenia Użytkownika GG, będzie wykorzystana wyłącznie do podpowiedzi Użytkownikowi, że osoba z jego listy kontaktów posiada konto w GG i nie będzie nikomu udostępniana.
 20. Dane eksploatacyjne– Fintecom, prócz danych wymienionych w pkt. 8 powyżej, przetwarza numer GG/GGapp nadany Użytkownikowi podczas rejestracji konta GG/GGapp oraz na podstawie zgody, o której mowa w pkt. 6 powyżej, przetwarza inne, niewymagane przez Fintecom dane wprowadzone przez Użytkownika (opis, tagi, tekst w zakładce „o mnie”, avatar).
 21. W celu ochrony Użytkowników Komunikatora GG/GGapp i zapewnienia im bezpieczeństwa, Fintecom przetwarza również dane charakteryzujące sposób korzystania z usług przez Użytkownika tj. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika GG/GGapp z systemem teleinformatycznym Fintecom w tym: informacje dotyczące komputera/telefonu (identyfikator urządzenia UID, wersja systemu operacyjnego), dane dotyczące logowania (tzw. logi systemowe) zawierające datę, czas wizyty, zakres każdorazowego skorzystania z usług i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, dane dotyczące statystyk oglądalności stron i ruchu na nich, Installation_id, User-Agent a także czasy losowań w ruletce.
 22. Dane dotyczące lokalizacji– Fintecom za zgodą Użytkownika GG/GGapp przetwarza dane dotyczące przybliżonej lokalizacji urządzenia Użytkownika podczas wyszukiwania osób przy użyciu funkcji „Losuj Rozmówcę”.
 23. Kontakt z Fintecom – Komunikacja z Użytkownikiem Usług za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, czatu GG  i innych kanałów komunikacji, może wymagać przekazania przez Użytkownika danych osobowych takich jak np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, numeru GG/GGapp Użytkownika. Dane osobowe i treść wiadomości wraz z datą i godziną korespondencji, które przekazywane są w związku z komunikacją z Użytkownikiem Usług, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielania odpowiedzi na pytanie lub udzielania informacji.
 24. Fintecom może wykorzystywać gromadzone dane w celach innych, niż opisane powyżej, między innymi:
  1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonych usług, jak również w celu ich doskonalenia,
  2. do tworzenia nowych usług,
  3. do ochrony praw Fintecom,
  4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Fintecom albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 25. Dane przetwarzane przez Fintecom, nie są poddawane profilowaniu, o ile Użytkownik GG nie wyraził na to zgody.
 26. Usługi społeczeństwa informacyjnego – Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica). W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać z Serwisu GG/GGapp. Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

V. Płatności

 1. Fintecom udostępnia Użytkownikowi Usług możliwość odpłatnego korzystania z niektórych usług w komunikatorze, za pośrednictwem zewnętrznych (nienależących do Fintecom) Administratorów Płatności. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych, które udostępnia Administrator Płatności będący jednocześnie administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkownika w celu dokonania płatności.
 2. Fintecom nie przetwarza danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za pośrednictwem zewnętrznych (nienależących do Fintecom) Administratorów płatności. Fintecom nie ma dostępu do danych karty Użytkownika, dane Karty przechowuje Administrator płatności, za pośrednictwem, którego Użytkownik Usług dokonuje płatności.
 3. Administratorem płatności, mogą być:

VI. Przelew weryfikacyjny

 1. Fintecom przetwarza dane Użytkownika GG/GGapp w związku z wykonanym przez Użytkownika przelewem weryfikacyjnym (w wysokości 0,01 zł) w celu weryfikacji konta w GG/GGapp, wyłącznie na życzenie Użytkownika.
 2. W związku z dokonaniem przez Użytkownika GG/GGapp przelewem weryfikacyjnym, Fintecom przetwarza następujące dane osobowe widoczne na potwierdzeniu przelewu:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer rachunku bankowego.
 3. Użytkownik GG/GGapp dokonując przelewu weryfikacyjnego wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do weryfikacji jego konta w GG/GGapp.

VII. Czas przetwarzania

 1. Dane Użytkownika GG niezbędne do korzystania z nieodpłatnych Usług Komunikatora GG/GGapp, w tym dane osobowe, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, do czasu wycofania zgody albo do czasu wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia, w którym:
  1. odnotowano ostatnie logowanie Użytkownika na swoje Konto GG/GGapp,
  2. konto Użytkownika zostało usunięte przez Użytkownika,
  3. konto Użytkownika GG/GGapp zostało usunięte przez Fintecom z powodu naruszania przez Użytkownika GG/GGapp regulaminu usługi.
 2. W przypadku numerów GG zakupionych przez Użytkownika GG w sklepie GG, okres, o którym mowa w punkcie powyżej wynosi odpowiednio 2 lata.
 3. Dane Użytkownika GG/GGapp, Przekazane Fintecom podczas dokonywania przelewu weryfikacyjnego, oraz dane przekazane podczas zakupu GG Premium, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia Usług zgodnie z Ustawą AML.
 4. Dane Użytkownika GG/GGapp, niezbędne do weryfikacji konta Użytkownika GGwallet, takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer rachunku bankowego,
  4. dane zawarte w dokumencie tożsamości,
  5. dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego,

oraz inne dane podane przez Użytkownika GG/GGapp zgodnie z Regulaminem dla właścicieli GGwallet, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia Usług zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 1. Wszelkie dane dotyczące płatności dokonywanych przez Użytkownika Usług, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia Usług zgodnie z Ustawą AML
 2. Dane osobowe Wpłacających/Wspierających, dokonujących wpłat na rzecz Użytkowników GGwallet oraz dane dotyczące tych wpłat, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer rachunku bankowego,

przetwarzane są zgodnie z Ustawą AML, przez 5 lat od dnia dokonania wpłaty.

 1. Po okresie wskazanym w pkt 1 – 6 powyżej, dane osobowe Użytkownika Usług zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. Usunięcie Konta GG/GGapp przez jego Użytkownika jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Usunięcie Konta GG/GGapp nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej dostawcy aplikacji osoby trzeciej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika GG/GGapp przekazanych do dostawcy aplikacji osoby trzeciej odbywa się na zasadach ujętych w polityce prywatności tej osoby trzeciej.
 4. Dane osobowe Użytkownika GG/GGapp wykorzystywane w celach marketingowych przetwarzane są przez okres świadczenia usług, lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt. 1 – 5 powyżej.
 5. Dane Użytkownika Usług, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane po ustaniu świadczenia usług w celu i zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt. 1 – 6 powyżej.
 6. Dane osobowe Użytkownika obserwującego profile GG na portalach społecznościowych będą przetwarzane przez okres prowadzenia tych profili, na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

VIII. Udostępnianie danych przez Fintecom

 1. Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
  1. osoby upoważnione przez Fintecom – pracownicy i współpracownicy,
  2. podmioty, którym Fintecom zlecił czynności związane ze świadczeniem usług dla Użytkowników Usług, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  3. partnerzy Fintecom w celach marketingowych, tylko za zgodą Użytkownika Usług.
 2. Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba, że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa,
  2. przekazanie danych służy celom ochrony praw Fintecom lub rozstrzyganiu sporów;
  3. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 3. Fintecom zastrzega jednak, że:
  1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy, których Fintecom wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności. Fintecom dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  2. dane osobowe oraz dane inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez Użytkownika GG z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym ten Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Fintecom następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko Użytkownika GG.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność uzyskania od Administratora tych danych
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

IX. Uprawnienia Użytkowników Usług w zakresie danych osobowych

Użytkownik Usług ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom lub partnerów Fintecom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl. Wniesienie sprzeciwu wobec używania automatycznych systemów wywołujących (wyświetlania reklam) będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług.
 3. Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia tych usług. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane, (z zastrzeżeniem pkt. 5 i  11, działu VII). W celu wycofania tej zgody Użytkownik GG/GGapp może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub samodzielnie usunąć Konto GG/GGapp korzystając z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta.
  2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie wiązało się z zaprzestaniem kontaktowania się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji marketingowych.
 4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Fintecom.

Realizacja przez nas praw o których mowa powyżej, zależy od tego, czy osoba występująca z żądaniem, zostanie przez nas pozytywnie zidentyfikowana. Ma to na celu uzyskanie pewności, że żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych

Fintecom stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Fintecom danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Fintecom dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Fintecom, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. Użytkownik powinien dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

Fintecom regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności.

XI. Polityka Cookies

 1. Podczas pierwszego wejścia na Stronę internetową, Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na Politykę Cookies.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – to powinien opuść Stronę. Zawsze też, Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.
 2. Fintecom stosuje pliki cookies, które umożliwiają podnoszenie, jakości usług świadczonych przez Fintecom, dzięki przechowywaniu preferencji Użytkownika Usług.
 3. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Pliki cookie stanowią łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Fintecom do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
 4. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości stron internetowych do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy stron korzystają z nich oraz jak się po nich poruszają.
 5. Fintecom stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
  1. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
  2. Cookie „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Fintecom stosuje:
  1. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usług np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,
  3. „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
  4. „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
  5. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań.
 7. Fintecom gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.
 8. Fintecom informuje, że pliki cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.
 9. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 11. Oprócz plików cookie, Fintecom używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie, lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane.
 12. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek, można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie – w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia – informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z usług lub jej poszczególnych funkcjonalności.
 13. Logi serwera – Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik i są zapisywane, i przechowywane są na serwerze. Logi służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

XII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Fintecom będzie informować z piętnastodniowym wyprzedzeniem
 2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika GG na zmianę, Użytkownik ten zobowiązany jest złożyć Fintecom stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Fintecom, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi.
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Polityki Prywatności, niemających wpływu na sytuację Użytkownika Usługi.

 

aGGa Twoja asystentka AI